NAUDOJIMOSI uhealth PROGRAMĖLE TAISYKLĖS

Galioja nuo: 2024-07-19

1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

1.1. Biometrinio autentifikavimo priemonės – Naudotojo išmaniajame įrenginyje įdiegta technologija, kuri naudoja veido ar piršto atspaudų atpažinimą asmens tapatybės patvirtinimui. Naudotojo pasirinkimu ši technologija gali būti įjungta ir naudojama Naudotojo autentifikavimui ir (ar) prisijungimui prie Programėlės. 

1.2. ESPBI IS - Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema, valdoma Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

1.3. Gydymo planas – po Kontaktinės konsultacijos ar Nuotolinės konsultacijos Pacientui Gydytojo sudarytas gydymo planas, kuriame pateikiama su diagnoze ir gydymu susijusi informacija, įskaitant išrašytus vaistų receptus, gydymo kalendorių, rekomendacijas ir pan.

1.4. Gydytojas - šeimos gydytojas, medicinos gydytojas ar gydytojas specialistas, dirbantis ir kurio darbo vieta yra Klinikoje arba nuotolinė, jei esant ekstremaliai situacijai ar dėl kitų objektyvių priežasčių Klinikos ar jos padalinio veikla laikinai vykdoma nuotoliniu būdu. Šeimos gydytojo komandos narys paprastumo dėlei taip pat apibūdinamas kaip gydytojas.

1.5. Klinika – UAB „SK IMPEKS MEDICINOS DIAGNOSTIKOS CENTRAS“ (juridinio asmens kodas 111508848, registruotos buveinės adresas V. Grybo g. 32A, LT-10318 Vilnius, Lietuva) - sveikatos priežiūros įstaiga, turinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją teikti asmens sveikatos priežiūras paslaugas, su kuria uhealth yra sudariusi Klinikos sutartį. Klinikos teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms yra išduota licencija, kurios aktuali redakcija skelbiama Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos interneto svetainėje www.vaspvt.gov.lt ir Klinikos interneto svetainėje www.hila.lt.

1.6. Klinikos sutartis – uhealth ir Klinikos sudaryta sutartis, kurioje aptariamos ir nustatomos uhealth Platformos ir Programėlės paslaugos teikimo Klinikai sąlygos, uhealth ir Klinikos bendradarbiavimo sąlygos, Paciento asmens duomenų tvarkymo sąlygos, Klinikos įsipareigojimai teikti Pacientams paslaugas naudojantis Platforma ir kiti klausimai.

1.7. Kontaktinė konsultacija – Gydytojo konsultacijos ir Paslaugų teikimo būdas, kai Paslaugos teikiamos Klinikoje dirbančiam Gydytojui ir Pacientui kartu fiziškai dalyvaujant.

1.8 Laboratorija – Klinikos teikiamos laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugos arba analogiškos paslaugos, teikiamos nepriklausomų sveikatos priežiūros įstaigų. Klinikai teikiant Paslaugas gali būti pasitelkiama Laboratorija ir jai perduodami Paciento duomenys siekiant tinkamai ištirti paimtus Paciento mėginius. Laboratorijai ištyrus ir gavus tyrimo rezultatus, Klinika, Naudotojas ir uhealth tyrimo atsakymus gauna per su konkrečios Laboratorijos informacine sistema suformuotas integracijas Programėlėje.

1.9 Sveikata („Health tab“) – kortelė (paskyra) Programėlėje, kurioje Naudotojas gali pasiekti, matyti ir valdyti su jo sveikata susijusią informaciją, suplanuotų ir įvykusių konsultacijų santraukas ir išsamesnę informaciją, elektroninių receptų sąrašą ir išsamesnę informaciją, siuntimus Gydytojų konsultacijoms ir (ar) procedūroms, pažymas, nedarbingumo pažymėjimus, atliktų laboratorinių tyrimų ir jų rezultatų suvestinę ir išsamesnę informaciją bei kitą informaciją.

1.10. Naudotojas – 18 metų amžiaus sulaukęs veiksnus fizinis asmuo, kuris naudojasi Programėle.

1.11. Nuotolinė konsultacija – Gydytojo konsultacijos ir Paslaugų teikimo būdas Pacientui naudojant nuotolinio ryšio priemones, Gydytojui ir Pacientui esant skirtingose vietose tuo pačiu laiku.

1.12. Pacientas – Naudotojas (arba Naudotojo atstovaujamas asmuo), prisiregistravęs arba neprisiregistravęs Klinikoje, kuris yra Klinikos teikiamų Paslaugų gavėjas, sudaręs arba ketinantis sudaryti Paslaugų sutartį su Klinika.

1.13. Paskyra – Naudotojo paskyra Programėlėje, apimanti informaciją, kurią Naudotojas pateikia ir suveda prie savo profilio Programėlėje, ir kuria naudodamasis Naudotojas gali naudotis Programėlės teikiamais funkcionalumais.

1.14. Paslaugos – Klinikos teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos susijusios paslaugos.

1.15. Paslaugų sutartis – sutartis, sudaryta tarp Klinikos ir Paciento dėl Paslaugų, kuriomis Naudotojas naudojasi per Programėlę, teikimo. Ši sutartis sudaroma šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.16. PIN kodas – Naudotojo autentifikavimui ir (ar) prisijungimui prie Programėlės naudojama tam tikro ilgio skaitmenų seka, kurią Naudotojas pats susikuria. PIN kodas, nors naudojamas Naudotojo išmaniajame įrenginyje, nėra čia išsaugomas, ir jį žino tik Naudotojas.

1.17. Platforma - reiškia sveikatos priežiūros paslaugų teikimo platformą, kurią uhealth teikia kaip informacinės visuomenės paslaugą, kuri: (i) suteikia Klinikai galimybę teikti savo Paslaugas Pacientams, (ii) suteikia Klinikai galimybę efektyviai išnaudoti savo vidines sistemas ir valdyti sąsają su ESPBI IS ir kitomis valstybės administruojamomis informacinėmis sveikatos sistemomis, (iii) suteikia Pacientams galimybę gauti Paslaugas iš Klinikos naudojantis Programėlės suteikiamais funkcionalumais.

1.18. Privatumo politika – uhealth Programėlės privatumo politika, patalpinta Programėlėje ir (ar) Svetainėje adresu uhealth.lt/privatumo-politika. Čia taip pat pateikiamas ir Klinikos privatumo pranešimas.

1.19. Programėlė - uhealth sukurta mobilioji programėlė, skirta iOS ir Android įrenginiams, kurioje Naudotojai gali naudodamiesi Programėlės funkcionalumais registruotis į Kontaktines konsultacijas ir Nuotolines konsultacijas Klinikoje, gauti Nuotolines konsultacijas ar kitas Paslaugas, apmokėti už Paslaugas, gauti, matyti, valdyti ir keistis aktualia sveikatos bei kita susijusia informacija su Gydytojais, Klinika ir turinčiais teisę ir (ar) įgaliojimus tokią informaciją gauti šeimos nariais ir artimaisiais.

1.20. Sutartis – sutartis tarp Naudotojo ir uhealth dėl su Programėle susijusių paslaugų teikimo, pagal kurią uhealth Naudotojo atžvilgiu prisiima tam tikrus įsipareigojimus, susijusius su Paslaugų užsakymu, gavimu ir naudojimusi Programėle. Tokia sutartis sudaroma šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.21. Sutikimas – Paciento sutikimas gauti Nuotolinę konsultaciją.

1.22. Svetainė – uhealth administruojama interneto svetainė, pasiekiama adresu uhealth.lt/.

1.23. Šalys – uhealth ir Naudotojas. Kiekvienas iš jų atskirai vadinami „Šalimi“.

1.24. Šeimos gydytojo komandos narys - bendrosios praktikos slaugytojas, išplėstinės praktikos slaugytojas, bendruomenės slaugytojas, akušeris, gyvensenos medicinos specialistas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas.

1.25. Taisyklės – šios naudojimosi Programėle taisyklės, kurios nustato pagrindines uhealth Programėlės naudojimo sąlygas ir tvarką, Šalių teises ir pareigas.

1.26. Tapatybės patvirtinimo priemonės - tai elektroninis parašas, pažangusis elektroninis parašas arba kvalifikuotas elektroninis parašas, kuris yra generuojamas priimtinų trečiųjų asmenų išduotų priemonių pagalba, arba kitos Taisyklėse nurodytos priimtinos priemonės, kuriomis yra nustatoma Naudotojo tapatybė, autentifikuojamas Naudotojas, tvirtinamos, pasirašomos sutartys, sutikimai ir kiti dokumentai.

1.27. uhealth - Upcoming Health, UAB, juridinio asmens kodas 305960587, registruotos buveinės adresas Vilniaus g. 31, LT-01402 Vilnius, Lietuva, sukūrusi Programėlę, Platformą ir Svetainę ir jas administruojanti. uhealth veikia kaip Klinikos atstovas-prekybos agentas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Taisyklės yra teisiškai įpareigojantis dokumentas. Taisyklių privalo laikytis kiekvienas Programėle besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra registruotas Naudotojas, ar naudojasi Programėle be registracijos. Naudotis Programėle galima tik susipažinus su Taisyklėmis ir įsipareigojus jų laikytis. Kai Naudotojas nepritaria Taisyklėms (ar daliai jų), jis negali naudotis Programėle.

2.2. Kai Naudotojas parsisiunčia Programėlę į savo įrenginį, susipažįsta su Taisyklėmis ir kitais privalomais dokumentais, Programėlėje nurodytu būdu patvirtina susipažinimą su jais, išreiškia valią gauti Klinikos teikiamas Paslaugas, taip pat atlieka reikiamus tapatybės patvirtinimo ir registracijos veiksmus, Taisyklės tampa galiojančia bei teisiškai įpareigojančia Sutartimi tarp Naudotojo ir uhealth. Įvykdęs šiame papunktyje nurodytus veiksmus, Naudotojas taip pat laikomas sudaręs Paslaugų sutartį tarp Naudotojo, kaip Paciento, ir Klinikos. Atskira rašytinė Paslaugų sutartis tarp Klinikos ir Paciento nėra sudaroma.

2.3. Sutartis tarp Naudotojo ir uhealth, taip pat Paslaugų sutartis tarp Naudotojo, kaip Paciento, ir Klinikos, sudarytos pirmosios registracijos Programėlėje metu, taikomos visiems tolimesniems Programėlės naudojimo bei Paslaugų teikimo veiksmams.

2.4. Naudojimasis Programėle šių Taisyklių prasme reiškia bet kokių veiksmų atlikimą Naudotojui prisijungus prie Programėlės ir naudojantis interneto ryšiu.

2.5. uhealth gali keisti Taisykles, jei tobulinama ar keičiama Programėlė, pasikeičia uhealth verslo ar paslaugų teikimo modelis (pavyzdžiui, veiklos vykdymo sąlygos, teritorija, kainodara), taip pat jei Taisyklių pakeitimai būtini dėl pasikeitusių teisės aktų ar valstybės institucijų nurodymų.

2.6. Apie Taisyklių pakeitimus Naudotojai informuojami pranešimu Programėlėje, Naudotojo paskyroje ir Naudotojo el. paštu, nurodytu Programėlėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Programėlėje ir taikomi tik naudojimuisi Programėle, atliktam po Taisyklių pakeitimo. Jei Naudotojas nesutinka su Taisyklių pakeitimais, jis nebegali toliau naudotis Programėle. Jei Naudotojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Programėle, laikoma, kad jis pilna apimtimi ir be jokių išimčių sutinka su Taisyklių pakeitimais.

2.7. uhealth neatsako ir neprisiima rizikos, jei Naudotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis. Atsižvelgiant į tai, kad Naudotojui tokia susipažinimo galimybė buvo suteikta, uhealth laikoma tinkamai įvykdžiusi savo informavimo pareigas.

2.8. Per Programėlę Naudotojas gali užsakyti ir atsiskaityti už Klinikos teikiamas Paslaugas. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad Paslaugas teikia ne uhealth, o Klinika. Santykiuose su Pacientais uhealth veikia tik kaip Klinikos atstovas-prekybos agentas, suteikiantis technologinį sprendimą - Programėlę, ir savo vardu negali ir nesudaro jokių Šalis įpareigojančių Paslaugų teikimo sutarčių. Paslaugos Pacientams yra teikiamos išimtinai tik Klinikos ir atsakomybė už Paslaugų, užsakytų per Programėlę, suteikimą tenka jas teikiančiai Klinikai. Jei už Paslaugas Naudotojas atsiskaito per Programėlę, tokiu atveju Naudotojo mokėjimus priima ir perveda uhealth, kuri kaip prekybos agentas veikia Klinikos vardu. 

2.9. Santykiuose su Klinika uhealth veikia kaip Klinikos atstovas-prekybos agentas bei informacinės visuomenės paslaugų teikėjas Klinikos sutarties pagrindu ir joje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.10. Programėlės Naudotojai santykiuose su Klinika yra Pacientai. Šiose Taisyklėse Naudotojo sąvoka atsižvelgiant į kontekstą gali būti naudojama apibūdinti Pacientą ir atvirkščiai.
 

3. PROGRAMĖLĖS ATSISIUNTIMAS IR REGISTRACIJA PROGRAMĖLĖJE

3.1. Programėlė suteikia virtualią erdvę, kurioje Naudotojai naudodamiesi Programėlės funkcionalumais, gali registruotis į Kontaktines konsultacijas ir Nuotolines konsultacijas Klinikose, gauti Nuotolines konsultacijas ar kitas Paslaugas, apmokėti už Paslaugas, gauti, matyti, valdyti ir keistis aktualia sveikatos informacija.

3.2. Norėdamas naudotis Programėle, Naudotojas turi atsisiųsti ją iš oficialių prekyviečių (platformų) „App Store“ arba „Google Play“ ir susikurti paskyrą joje. Programėlės parsisiuntimas yra nemokamas. Programėlę galima parsisiųsti ar prie jos prisijungti naudojantis išmaniuoju įrenginiu, kuris turi interneto prieigą bei įdiegtas „Android“ ir „iOS“ operacines sistemas.

3.3. Naudotojas Programėlę gali atsisiųsti į neribotą skaičių įrenginių ir vienu metu Programėlėje gali būti prisijungęs prie registruoto Naudotojo paskyros ne viename įrenginyje. Naudotojas savo nuožiūra gali valdyti ir (ar) nutraukti naudojimosi Programėle sesijas atskiruose įrenginiuose.

3.4. Registruotis Programėlėje Naudotojas gali naudodamasis Tapatybės patvirtinimo priemonėmis ir registracijos formoje suvesdamas ir (ar) patvirtindamas duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi, pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, lytis ir kiti duomenys. Duomenis, kurie pažymėti kaip neprivalomi, Naudotojas gali pateikti savo nuožiūra.

3.5. Registruojantis Programėlėje Naudotojo gali būti paprašyta išreikšti sutikimą ir (ar) nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, profiliavimo, informacinių ir (ar) reklaminių pranešimų siuntimo, biometrinių duomenų naudojimo Naudotojo tapatybės nustatymo ir (ar) patvirtinimo tikslais. Taip pat Naudotojas gali tam, kad galėtų dalyvauti Nuotolinėje konsultacijoje, suteikti Programėlei prieigą prie išmaniojo įrenginio kameros ir mikrofono. Išsami informaciją apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama Privatumo politikoje.

3.6. Registruojantis Programėlėje Naudotojo taip pat gali būti paprašyta susikurti slaptažodį ar PIN kodą, skirtą apsaugoti Naudotojo Paskyrą Programėlėje ir (ar) prisijungti prie Programėlės.

3.7. Sėkminga Naudotojo registracija patvirtinama Programėlės pranešimais. Neatitikus Programėlėje pateiktų sąlygų ir reikalavimų, pavyzdžiui, neužpildžius privalomos informacijos, Naudotojo paskyra nebus tvirtinama.

3.8. uhealth Programėlėje ar Naudotojo nurodytais kontaktais gali atsiųsti papildomus paklausimus ar sąlygas, kurias privalo išpildyti Naudotojas. Naudotojo tam tikrais atvejais gali būti prašoma patvirtinti jo tapatybę, nurodytos banko sąskaitos nuosavybę ar pan.

3.9. Tuo atveju, jeigu Naudotojas yra ne Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvoje negyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis, Naudotojo registracijos procesas ir prieinamų Programėlės funkcionalumų ir Paslaugų apimtis gali skirtis nuo aprašytų šiame skyriuje. uhealth tokiu atveju informuoja Naudotoją ir pateikia jam skirtas instrukcijas.

3.10. Paskyra Programėlėje Naudotojui sukuriama asmeniškai ir jis negali jos perleisti ar kitaip suteikti teisės ja naudotis tretiesiems asmenims. Naudotojas prie savo Paskyros gali pridėti savo nepilnamečių vaikų ir (ar) globotinių (rūpintinių) paskyras, kurias valdo kaip jų įstatyminis atstovas.

3.11. Naudotojas yra atsakingas, kad jo registracijos metu ar vėliau pateikti Paskyroje esantys duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Registruotis naudojantis svetimais duomenimis ir (ar) Tapatybės nustatymo priemonėmis yra draudžiama.

3.12. Naudotojas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis, Tapatybės nustatymo priemones ir PIN kodą taip, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, nedelsdamas pranešti uhealth apie bet kokius Naudotojo pateiktos informacijos ir (ar) duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją savo Paskyroje. uhealth visada laikys, jog Naudotojo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. uhealth neatsakys už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis ar nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų netikslumai atsidaro dėl netinkamo techninio Programėlės veikimo.

3.13. Naudotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, uhealth turi teisę nedelsiant ir nepranešusi Naudotojui taikyti visas ar bet kurias iš šių poveikio priemonių: (i) neregistruoti Naudotojo Programėlėje, (ii) panaikinti Naudotojo registraciją, (iii) apriboti ar sustabdyti Naudotojui galimybę naudotis Programėlės funkcionalumais, (iv) panaikinti bet kokius Naudotojo duomenis, kuriuos tvarko uhealth. Apie pritaikytas priemones ir jų taikymo priežastis informuojama nepagrįstai nedelsiant po jų pritaikymo pranešimais Programėlėje ir (ar) Naudotojo el. paštu.

3.14. Naudotojas gali bet kuriuo metu nevaržomai keisti, papildyti registracijos duomenis ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Naudotojas netenka galimybės naudotis Programėle. Jei po registracijos panaikinimo bet kuriuo pagrindu Naudotojas iš naujo užsiregistruoja Programėlėje, jam sukuriama nauja Paskyra ir senosios duomenys nėra atstatomi.

3.15. Praradus prisijungimo duomenis, Naudotojas privalo nedelsiant informuoti apie tai uhealth el. paštu pagalba@uhealth.lt. Taip pat, jei Naudotojas turi galimybę, jis privalo pasikeisti prisijungimo duomenis savo Paskyroje. uhealth neatsakys už žalą, padarytą Naudotojui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Naudotojo paskyros, pasinaudojant Naudotojo duomenimis.

4. PROGRAMĖLĖS NAUDOJIMAS IR SUTEIKIAMOS GALIMYBĖS

4.1. Jei Programėlėje tokia techninė galimybė yra nurodyta, naudodamasis Programėle Naudotojas gali registruotis Kontaktinei konsultacijai Klinikoje, taip pat registruotis ir gauti Nuotolinę konsultaciją per Programėlėje suteikiamas nuotolinio ryšio priemones. uhealth yra įgaliota Klinikos vardu užtikrinti galimybę Pacientams registruotis konsultacijoms, gauti Paslaugas ir atlikti kitus veiksmus, kuriuos leidžia Programėlės funkcionalumai.

4.2. Nuotolinė konsultacija Pacientui gali būti suteikta tik tuo atveju, jeigu jis Programėlėje ir (ar) kitu Klinikos nustatytu būdų išreiškia Sutikimą. Jei Pacientas nesutinka gauti Nuotolinės konsultacijos, Paslauga jam negalės būti teikiama.

4.3. Registruodamasis Nuotolinei konsultacijai ar Kontaktinei konsultacijai Naudotojas turi:

4.3.1. Nurodyti dėl kokio sveikatos sutrikimo, problemos ar nusiskundimo norėtų gauti konsultaciją;

4.3.2. Pateikti kitą prašomą ar detaliau nusakančią sveikatos nusiskundimą informaciją;

4.3.3. Pasirinkti konsultacijos datą ir laiką;

4.3.4. Jei Pacientas registruojasi Nuotolinei konsultacijai - pasirinkti, kokiu būdu (formatu) norėtų tokią konsultacija gauti – video skambučiu ar susirašinėjant su Gydytoju (chat funkcija);

4.3.5. Pasirinkti mokėjimo būdą ir apmokėti už konsultaciją vadovaujantis Programėlėje pateikiamomis instrukcijomis.

​4.4. Naudotojui sėkmingai užsiregistravus Nuotolinei konsultacijai, jis nukreipiamas į Nuotolinės konsultacijos suvestinės langą.

4.5. Artėjant Nuotolinės konsultacijos laikui, Naudotojas gauna priminimus apie Nuotolinę konsultaciją.

4.6. Atėjus Nuotolinės konsultacijos laikui Naudotojas, paspaudęs aktyvią nuorodą „Į laukiamąjį“, patenka į virtualų konsultacijos laukiamąjį kambarį, kuriame gali pasiruošti Nuotolinei konsultacijai ir pasitikrinti ar tinkamai veikia susirašinėjimo langelis, ar sukonfigūruoti ir veikia jo mobiliojo įrenginio vaizdo kamera, mikrofonas, garsiakalbis ir (ar) ausinės ir kita.

4.7. Naudotojui virtualiame laukiamojo kambaryje paspaudus aktyvią nuorodą „Prisijungti į konsultaciją“, Naudotojas prijungiamas prie Nuotolinės konsultacijos su Gydytoju.

4.8. Jeigu patvirtintu metu Nuotolinė konsultacija neįvyksta dėl laikino Programėlės ir (ar) nuotolinio ryšio priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo Paciento, uhealth Klinikos vardu bando susisiekti su Pacientu Paskyroje nurodytais kontaktais. Jeigu su Pacientu nepavyksta susisiekti, o susisiekus neįmanoma toliau tęsti Nuotolinės konsultacijos, tokiu atveju Nuotolinė konsultacija laikoma neįvykusia ir uhealth informuoja Pacientą apie neįvykusią konsultaciją ir galimybę registruotis Nuotolinei konsultacijai kitu laiku.

4.9. Po Nuotolinės konsultacijos, Pacientui Gydytojas sudaro Gydymo planą, kuris pasiekiamas Programėlėje. Apie Gydymo plano sudarymą ar atnaujinimą jis informuojamas pranešimu.

4.10. Jei Programėlėje tokia techninė galimybė yra nurodyta, Naudotojas Programėlėje gali užsiregistruoti Kontaktinei konsultacijai Klinikoje.

4.11. Naudotojui sėkmingai užsiregistravus Kontaktinei konsultacijai, jis nukreipiamas į Kontaktinės konsultacijos suvestinės langą, taip pat jo nurodytu el. paštu atsiunčiamas registraciją į Kontaktinę konsultaciją patvirtinantis el. laiškas. Artėjant Kontaktinės konsultacijos laikui, Naudotojas gauna priminimus apie Kontaktinę konsultaciją.

4.12. Atsižvelgiant į Klinikos sutartį, po Kontaktinės konsultacijos Pacientui Gydytojas gali sudaryti Gydymo planą, kuris pasiekiamas Programėlėje. Apie Gydymo plano sudarymą ar atnaujinimą jis informuojamas pranešimu.

4.13. Naudotojas Programėlėje gali užsiregistruoti vizitui į Laboratoriją, kurioje bus atliekami laboratoriniai tyrimai, jei tokia techninė galimybė yra, juos apmokėti, taip pat gauti ir peržiūrėti šių tyrimų rezultatus.

4.14. Naudotojas Programėlėje gali naudotis Sveikata funkcionalumu.

4.15. Sveikata funkcionalumas Naudotojui tampa prieinamas tuo atveju, kai jis laisva valia išreiškia sutikimą dėl asmens duomenų, įskaitant ir sveikatos duomenis, tvarkymo.

4.16. Sveikatos funkcionalumu Naudotojui suteikiama galimybė matyti ne tik informaciją, susijusią su Paslaugomis, tačiau ir išrašytus elektroninius receptus vaistams ar medicinos pagalbos priemonėms, atliktų diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų ir procedūrų rezultatų informaciją, elektroninių nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ir (ar) pratęsimo informaciją, laboratorinių tyrimų rezultatus, taip pat matyti kitus sveikatos rodiklius, tokius kaip pulsas, kraujospūdis, gliukozės lygis, kurie gali būti surenkami iš Klinikos, Laboratorijos ir (ar) iš Naudotojo išmaniųjų įrenginių per Programėlės integraciją su jais.

4.17. Naudodamasis Programėle Naudotojas privalo:

4.17.1. Pasirūpinti naudojimuisi Programėle reikalingo ryšio ar tinklo prieigos turėjimu bei ryšio stabilumu. Naudotojui tenka visi ryšio paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai, įskaitant mokesčius už naudojantis Programėle perduodamus duomenis;

4.17.2. Naudotis originalia gamintojo suteikiama ir palaikoma operacine sistema, diegti gamintojo siūlomus operacinės sistemos, programinės įrangos atnaujinimus, pakeitimus, naujinimus (angl. updates), laikytis kitų operacinės sistemos, programinės įrangos, išmaniojo įrenginio gamintojo, taip pat mobiliųjų programų prekyviečių (platformų) rekomendacijų ir nurodymų;

4.17.3. Periodiškai tikrinti, ar oficialiose mobiliųjų programų prekyvietėse, iš kurios Naudotojas atsisiuntė Programėlę, nėra atnaujintos Programėlės versijos, ir naudoti naujausią prieinamą Programėlės versiją. Naudotojui neatnaujinus Programėlės iki naujausios jos versijos, uhealth negarantuoja tolimesnio Programėlės tinkamo funkcionavimo ir neatsako už dėl neatnaujinimo atsiradusius Programėlės veikimo trūkumus ir dėl to Naudotojui kilusius neigiamus padarinius ar žalą;

4.17.4. Bendradarbiauti tiek, kiek tai pagrįstai ir techniškai įmanoma ir būtina, uhealth siekiant išsiaiškinti Programėlės veikimo sutrikimo priežastis;

4.17.5. Laikytis Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Programėlėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

​4.18. Naudotojas įsipareigoja:

4.18.1. Prisijungti prie Nuotolinės konsultacijos ar atvykti į Kontaktinę konsultaciją rezervuotu laiku ir nevėluoti;

4.18.2. Iš anksto, tačiau ne vėliau nei prieš 24 valandas iki planuojamos Nuotolinės konsultacijos ar Kontaktinės konsultacijos, pranešti apie tai, kad negali dalyvauti Nuotolinėje konsultacijoje ar Kontaktinėje konsultacijoje ir ją atšaukti arba suderinti ir rezervuoti naują laiką konsultacijai;

4.18.3. Nenaudoti Programėlės tokiu būdu, kuriuo galima sukelti pavojų tinkamam Programėlės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti uhealth galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, taip pat riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti bet kokiomis uhealth teikiamomis paslaugomis;

4.18.4. Nenaudoti Programėlės veiklai, susijusiai su neteisėtais ar nusikalstamais tikslais, taip pat veiklai, nesusijusiai su pagrindiniu jos naudojimo tikslu, nurodytu Taisyklėse;

4.18.5. Nenaudoti Programėlės veiklai, kuria siekiama pakenkti kitiems Naudotojams, uhealth ar bet kokiems tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, neleistinos informacijos platinimą, veiksmus nukreiptus prieš uhealth ar kitų asmenų infrastruktūrą, veiklą;

4.18.6. Neatlikti veiksmų, sudarančių sąlygas licencijuoti, sublicencijuoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti, kurti, parduoti, perduoti teisių, perparduoti, perleisti ar išnuomoti Programėlę ar jos dalį;

4.18.7. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti kitų Naudotojų ir (ar) Gydytojų duomenų, nenaudoti ir nesudaryti sąlygų naudoti bet kokias programas ar kodus, leidžiančius iškarpyti, indeksuoti, tirti ar užsiimti duomenų gavyba arba kasyba (angl. data mining, data scraping) iš Programėlės ir (ar) jos duomenų;

4.18.8. Nelaikyti, neskelbti, nesiųsti, neplatinti arba bet kuriuo kitu būdu neperduoti bet kokio teisės aktų draudžiamo ar ribojamo, neteisingo, klaidinančio, šmeižikiško, grasinančio, diskriminacinio, apgaulingo, pornografinio, kurstančio tautinę, etninę, rasinę, religinę neapykantą, arba neapykantą dėl religijos neišpažinimo, asmenų teises pažeidžiančio turinio, taip pat bet kurio kito turinio, kuris gali pažeisti teisės aktų reikalavimus arba skatinti elgesį, priešingą teisės aktų reikalavimams, arba sukelti bet kokią teisinę atsakomybę uhealth;

4.18.9. Neplatinti nepageidaujamos reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo turinio, taip pat nesiųsti elektroninių pranešimų turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą.

​4.19. uhealth turi teisę, tačiau neprivalo Naudotojo informuoti apie atnaujintą Programėlės versiją.

4.20. uhealth, siekdama padaryti Programėlę efektyvesnę, saugesnę ar patrauklesnę, gali sustabdyti, pildyti, keisti ar nutraukti tam tikrų Programėlės funkcijų ar jų dalies veikimą, keisti Programėlės elementų išdėstymą, tobulinti Programėlę, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus net jei tai gali sukelti trumpalaikius Programėlės prieinamumo sutrikimus. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, uhealth, siekdama išvengti galimų Naudotojo ir (ar) savo nuostolių, gali šalinti Programėlės trūkumus visiškai apribodama prieinamumą prie jos.

4.21. Atliekant bet kokius Programėlės tobulinimus, pakeitimus ir trūkumų šalinimus, uhealth užtikrina, kad dėl to nenukentės Naudotojui teikiamų paslaugų kokybė ir bus vykdomi kiti su Sutartimi susiję įsipareigojimai.

4.22. uhealth turi teisę, tačiau ne pareigą savo nuožiūra tikrinti Programėlėje Naudotojo pateiktą ar jam Programėlėje pasiekiamą turinį, siekiant nustatyti ar jis nepažeidžia teisės aktų ir (ar) Taisyklių, o nustačius tokius pažeidimus – jį šalinti ar blokuoti bet kokį tokio turinio pasiekiamumą.

5. PASLAUGOS

5.1. Klinika pagal atitinkamą Klinikos sutartį yra teisiškai įsipareigojusi sudaryti galimybę Pacientams per Programėlę užsakyti ir gauti Paslaugas.

5.2. Šiose Taisyklėse yra nustatomos tik su Programėle susijusios sąlygos, kurios gali būti aktualios Paslaugų teikimui. Paslaugos Pacientams yra teikiamos pagal Klinikos nustatytą tvarką ir procedūras. uhealth nėra atsakinga už šių sąlygų ir procedūrų atitikimą teisės aktams, tačiau Platformos ir Programėlės paslaugą Klinikai uhealth teikia vadovaudamasi jos pateiktais nurodymais ir informacija.

5.3. Visos Programėlėje ar Svetainėje nurodytos Paslaugos yra teikiamos pagal jų prieinamumą, o Paslaugas iliustruojantys vaizdai ir (ar) aprašymai Svetainėje, Programėlėje yra pateikiami tik kaip pavyzdžiai, todėl faktinės Paslaugos gali šiek tiek skirtis. uhealth iš Klinikos reikalauja užtikrinti, kad visa jos interneto svetainėje patalpinta, Programėlėje pateikiama informacija būtų tiksli, išsami ir jokiais būdais neklaidinanti, tačiau uhealth negali visais atvejais užtikrinti pateikiamos informacijos tikslumo. Klinikai tenka atsakomybė užtikrinti, kad visos jos Paslaugos, kurios yra nurodytos Programėlėje ar Svetainėje, būtų prieinamos ir tiksliai aprašytos.

5.4. Pacientas turi informuoti Kliniką iš anksto apie ligas, sveikatos būklę ir (ar) specialiuosius poreikius, kurie gali turėti įtakos Paslaugos teikimui arba kuriems suteiktos Paslaugos gali turėti poveikį (pvz., informacija apie alergijas, sveikatos problemas ir pan.). Jeigu Pacientas neatskleidęs tokios informacijos Klinikai, nei uhealth, nei Klinika nebus atsakingi už Paslaugomis sukeltą sveikatos pablogėjimą, žalą ar nuostolius, kurių galėjo būti išvengta, jei Pacientas būtų tinkamai atskleidęs tokią informaciją prieš Paslaugų teikimo pradžią.

5.5. Nuotolinės konsultacijos metu priklausomai nuo situacijos ir Paciento poreikių gali būti atliekami tokie veiksmai ir teikiamos tokios Paslaugos, kaip anamnezės surinkimas, Paciento sveikatos būklės įvertinimas, Paciento konsultavimas, išvadų, rekomendacijų parengimas, privalomų medicininių dokumentų užpildymas ir pateikimas į ESPBI IS teisės aktų nustatyta tvarka, kiti būtini atlikti veiksmai, reikalingi Nuotolinei konsultacijai Pacientui suteikti, tokie kaip: diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų, tyrimų ir procedūrų paskyrimas; atliktų diagnostinių ir (ar) gydomųjų paslaugų ir procedūrų rezultatų įvertinimas, aptarimas; vaistinių preparatų ir (ar) medicinos pagalbos priemonių išrašymas ir (ar) skyrimo pratęsimas; elektroninių nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas, pratęsimas, jei tai numatyta nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą reglamentuojančiuose teisės aktuose; siuntimo gauti kito Gydytojo konsultaciją išdavimas; prireikus Kontaktinės konsultacijos, Paciento užregistravimo į konsultaciją organizavimas.

6. APMOKĖJIMAS UŽ PASLAUGAS

6.1. Pacientas Klinikai turi sumokėti tokią Paslaugų kainą, kokia yra nurodyta Programėlėje. Paslaugų kainos Programėlėje gali skirtis nuo Klinikos interneto svetainėje ar kitur komunikuojamų Paslaugų kainų. Priklausomai nuo Paslaugos pobūdžio ir Klinikos taikomos praktikos, už Paslaugas Naudotojui gali reikėti sumokėti prieš arba po Paslaugos suteikimo.

6.2. Visos per Programėlę Klinikos teikiamos paslaugos, jei tas aiškiai nėra nurodyta kitaip, yra mokamos. Teikdama Paslaugas per Programėlę, Klinika sveikatos priežiūros paslaugų, kurios gali būti apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, neteikia. Patvirtindamas Taisykles Pacientas patvirtina, jog tokios Paslaugų teikimo sąlygos jam yra priimtinos.

6.3. uhealth veikdama kaip Klinikos atstovas, Klinikos vardu parengia ir išrašo Pacientui elektronines sąskaitas faktūras už Paslaugos kainą ir priima Paciento apmokėjimą Klinikos vardu. uhealth yra įgaliota Paslaugą teikiančios Klinikos vardu rinkti iš Paciento Paslaugų kainą ir pervesti gautas sumas Klinikai.

6.4. Visi mokėjimai yra atliekami mokėjimo kortele, el. bankininkyste (Bank link) ar naudojantis kitais mokėjimo būdais, kuriuos Naudotojas aktyvuoja ir susieja Programėlėje, išskyrus atsiskaitymus Klinikoje ne per Programėlę. Mokėjimai yra apdorojami naudojantis mokėjimų apdorojimo ir kitas mokėjimo paslaugas teikiantį paslaugos teikėją, su kuriuo uhealth yra sudariusi sutartį. Naudotojas atlieka ir (ar) patvirtina mokėjimą savo mokėjimo kortele, el. bankininkyste ar kitu tinkamu mokėjimo būdu nurodytai Paslaugos kainai ir atitinkama suma bus rezervuota mokėjimo sąskaitoje arba per kitas mokėjimo priemones. Su Paslaugos užsakymu susijęs mokėjimas bus atliktas ir nuskaitytas iš Naudotojo mokėjimo kortelės ar kitos mokėjimo sąskaitos arba naudojant kitus mokėjimo būdus per 72 valandas nuo Paslaugos užsakymo patvirtinimo.

6.5. Laikoma, kad Naudotojo mokėjimo įsipareigojimai, kylantys iš Paslaugų sutarties, Klinikos atžvilgiu yra įvykdyti, kai mokėjimas yra atliktas uhealth ir nuskaičiuotas iš Naudotojo mokėjimo kortelės sąskaitos arba yra atliktas kitais tinkamais mokėjimo būdais, pavyzdžiui, tiesiogiai Klinikai. Jei Paslaugos kainos negalima rezervuoti Naudotojo mokėjimo kortelėje ir (ar) nurašyti lėšų iš mokėjimo sąskaitos, Paslaugų užsakymas nebus perduotas Klinikai, išskyrus tuos atvejus, kai atsiskaitoma tiesiogiai Klinikoje.

6.6. uhealth gali suteikti galimybę ir pasirinkimą Naudotojui atsiskaityti už tam tikras Klinikos teikiamas Paslaugas tiesiogiai su Klinika.

6.7. uhealth savo ar Klinikos iniciatyva, gali pateikti reklaminius pasiūlymus ir nuolaidas dėl Paslaugų kainos.

6.8. Patvirtindamas šias Taisykles Naudotojas aiškiai sutinka gauti elektronines sąskaitas faktūras. Elektroninės sąskaitos faktūros išrašomos ir gaunamos bet kokiu elektroniniu formatu, įskaitant el. laišką su PDF formatu pridedamu dokumentu.

7. PASLAUGŲ SUTARTIES ATSISAKYMAS IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Jeigu Pacientas sutartu ir (ar) rezervuotu laiku negali prisijungti prie Nuotolinės konsultacijos, jis turi galimybę naudodamasis Programėle likus ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandom iki Nuotolinės konsultacijos perkelti ją į kitą galimą laiką.

7.2. Pacientas bet kurio atveju turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti nuotoliu patvirtinus Taisykles ir atlikus kitus veiksmus, kaip nurodyta šiose Taisyklėse, su Klinika sudarytos Paslaugų sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Paslaugų sutarties sudarymo (t.y. Taisyklių patvirtinimo) ir atgauti už užsakytas, tačiau dar negautas Paslaugas sumokėtus pinigus.

7.3. Pacientas, pageidaudamas atsisakyti Paslaugų sutarties, turi ne vėliau kaip likus 2 (dviem) valandoms iki pirmosios užsakytos Paslaugos teikimo pradžios kreiptis į uhealth, kaip Klinikos, kurios Paslaugų sutarties atsisakoma, atstovą, Programėlėje ar Taisyklėse nurodytais kontaktais ar būdu. Gavusi Naudotojo pranešimą, uhealth nedelsdama išsiunčia Pacientui patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

7.4. Paslaugų sutarties atsisakymo ir pinigų atgavimo teisė netaikoma Paslaugų sutarčiai, pagal kurią Paslaugos Pacientui buvo pradėtos teikti ar buvo visiškai suteiktos ir kurios numato Paciento pareigą sumokėti Paslaugų kainą. Patvirtindamas šias Taisykles, Pacientas supranta ir aiškiai patvirtina, kad jis neturi teisės atsisakyti Paslaugų sutarties, kai Klinika visiškai įvykdo Paslaugų sutartį ir (ar) suteikia konkrečias Paslaugas.

7.5. Pacientui atsisakius Paslaugų sutarties, grąžinami visi už užsakytas, tačiau negautas Paslaugas sumokėti pinigai. uhealth, Klinikos vardu, grąžina visus pinigus Paciento sumokėtus už užsakytas, tačiau negautas Paslaugas ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Paslaugų sutarties atsisakymą gavimo dienos.

7.6. Pinigai Pacientui grąžinami tokiu pat būdu, kokiu jis sumokėjo už Paslaugas. Šalių susitarimu uhealth gali pervesti grąžinamas sumas į Paciento nurodytą mokėjimo sąskaitą bet kurioje Lietuvos Respublikoje veikiančioje mokėjimo įstaigoje ar kitoje finansų įstaigoje.

7.7. Naudotojas turi šiame skyriuje nurodytą sutarties atsisakymo teisę ir Sutarties, sudarytos nuotoliu su uhealth dėl išimtinai uHealth teikiamų paslaugų, atžvilgiu šiame skyriuje nustatyta tvarka. Patvirtindamas šias Taisykles, Naudotojas supranta ir aiškiai patvirtina, kad jis neturi teisės atsisakyti Sutarties, kai uhealth visiškai įvykdo Sutartį ir (ar) suteikia konkrečias paslaugas.

7.8. Jei Nuotolinė konsultacija neįvyksta dėl nuo Klinikos priklausančių aplinkybių, laikino Programėlės ir (ar) nuotolinio ryšio priemonių veikimo sutrikimo ar kitų objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo Paciento valios, uhealth, esant Paciento pageidavimui, pasiūlo Pacientui kitą Nuotolinės konsultacijos laiką arba grąžina sumokėtą kainą, jei pasiūlyti kitą Nuotolinės konsultacijos laiko nėra galimybės arba Pacientui pasiūlytas laikas yra nepriimtinas.

7.9. Jei Nuotolinė konsultacija neįvyksta dėl nuo Paciento priklausančių aplinkybių ar Paciento kaltės (pavyzdžiui, Pacientas neprisijungia į konsultaciją ir (ar) vėluoja prisijungti, Paciento naudojamos nuotolinio ryšio priemonės netinkamai funkcionuoja ar Pacientas neužtikrina stabilaus ryšio), uhealth, veikdama Klinikos vardu, turi teisę atsisakyti grąžinti sumokėtą kainą Pacientui.

8. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

8.1. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Programėlę, joje saugomus duomenis, pavadinimus, logotipus, Paslaugų pavadinimus, aprašymus, prekių ženklus, programinę įrangą, dizainus, taip pat visus jų atnaujinimus, pakeitimus, patobulinimus, papildymus, pataisymus ir naujas versijas bei kitus nuosavybės atributus, įskaitant visas jiems priskirtas intelektinės nuosavybės teises, priklauso uhealth ir šios teisės nėra perduodamos ar perleidžiamos Naudotojui. Visos teisės į Programėlę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Programėlės turinys ar kita informacija negali būti atgaminama, viešai skelbiama ar platinama be išankstinio raštiško uHealth sutikimo.

8.2. Naudotojas suteikia teisę uhealth neatlygintinai, neribotą laiką, neribotoje teritorijoje uhealth pasirinktiems tikslams naudoti visą Naudotojo Programėlėje pateiktą ar su ja susijusį turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, komentarus, atsiliepimus. uhealth, naudodama tokią informaciją ir turinį, laikysis konfidencialumo, asmens duomenų apsaugos ir privatumo apsaugos reikalavimų.

8.3. Naudotojas neturi teisės atlikti jokių Programėlės programinio kodo ar kitų Programėlės sudedamųjų dalių pakeitimų, modifikacijų, taikyti atvirkštinę inžineriją ar atlikti bet kokius kitus veiksmus, galinčius turėti įtakos Programėlės veikimui ar vientisumui. Naudotojas neturi teisės pats keisti ar leisti kitiems asmenims keisti Programėlės programinės įrangos, ją tobulinti, atlikti Programėlės integracijas su kita technine ar programine įranga. Bet kokios Programėlės modifikacijos, pakeitimai, papildymai, patobulinimai yra išimtinė uhealth nuosavybė (nepaisant to, ar jie buvo atlikti Naudotojo prašymu ir / ar sąskaita). Naudotojas neturi teisės reikalauti iš uhealth jokių kompensacijų už Programėlės modifikavimą ar patobulinimą, nepriklausomai nuo šių veiksmų atlikimo priežasčių ir aplinkybių.

9. ASMENS DUOMENYS

9.1. Su Programėle susiję asmens duomenys uhealth tvarkomi kaip nurodyta Privatumo politikoje, su kuria Naudotojas privalo susipažinti.

9.2. Asmens duomenys, kuriuos teikdama Paslaugas Pacientams tvarko Klinika, yra tvarkomi Klinikos privatumo politikoje ir (ar) privatumo pranešime, pateikiamame prie uhealth Privatumo politikos, nustatyta tvarka ir sąlygomis, todėl Naudotojas prieš naudodamasis Paslaugomis turi susipažinti su Klinikos privatumo politika ir (ar) privatumo pranešimu.

9.3. uhealth veikia kaip Pacientų asmens duomenų tvarkytojas ir atskirų asmens duomenų tvarkymo susitarimų pagrindu ir nustatyta tvarka veikia pagal Klinikos instrukcijas ir nurodymus. Pacientų asmens duomenų valdytojas yra Klinika. Pacientų asmens duomenų saugumas ir tvarkymo teisėtumas yra užtikrinamas Klinikos.

9.4. uhealth kaip Naudotojų asmens duomenų valdytojas veikia tik tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas susijęs išimtinai su Programėlės funkcionalumais ir paslaugomis, kurias uhealth teikia Naudotojui, pavyzdžiui, Sveikata.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Jei dėl Šalies neteisėtų veiksmų kilo žala kitai Šaliai, kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesioginius kitos Šalies nuostolius, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja kaltąją Šalį atlyginti visus kitos Šalies patirtus nuostolius.

10.2. uhealth neatsako už: (i) Naudotojo naudojamų ryšių sistemų klaidas ir sutrikimus, (ii) Programėlės naudojimo sutrikimus dėl kibernetinių atakų ar virusų, išskyrus, kai uhealth nesiėmė bent minimalių Programėlės saugumo priemonių (iii) Naudotojo naudojamo įrenginio gedimus ar praradimą, (iv) Naudotojo naudojamos operacinės sistemos netinkamą veikimą, (v) kitų programų veikimo sutrikimus, (vi) Programėlės netinkamą veikimą dėl to, kad nebuvo laikomasi jos diegimo ar atnaujinimo instrukcijų, (vii) Programėlės netinkamą veikimą, kuris atsirado laiku jos neatnaujinus, (viii) Programėlės netinkamą veikimą, atsiradusį dėl Naudotojo tyčios ar didelio neatsargumo, nesąžiningų ar neteisėtų veiksmų, netikslių, neteisingų Naudotojo pateiktų duomenų, taip pat už bet kokius dėl to patirtus nuostolius.

10.3. Programėlė veikia vadovaujantis principais „tokia, kokia yra“ ir „tokia, kokia prieinama“. uhealth negarantuoja, kad prieiga prie Programėlės bus nepertraukiama arba be klaidų. Atsiradus Programėlės veikimo sutrikimams, uhealth stengsis juos kaip galima greičiau pašalinti. uhealth neprisiima ir neatlygina jokių nuostolių, atsiradusių dėl Programėlės veikimo sutrikimų ar neveikimo, išskyrus atvejus, kai atsakomybę už tokius nuostolius uhealth turi prisiimti pagal įstatymus.

10.4. uhealth negarantuoja, kad Naudotojas visuomet norimoje vietoje ir norimu laiku galės pasinaudoti Programėle, nes Programėlės veikimas priklauso ir nuo kitų veiksnių, kurių uhealth nekontroliuoja, pavyzdžiui, nestabilus ar neveikiantis interneto ryšis, sugedęs vartotojo prietaisas, Programėlės versijos naujinimų neatsisiuntimas ar pan.

10.5. Šalys neatsako už savo pareigų nevykdymą, jei tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties ir Paslaugų sutarties pagal Taisykles sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės, tokios kaip, pavyzdžiui, gaisras, valstybės institucijų veiksmai, ekstremalios padėties ir (ar) karantino paskelbimas, kariniai veiksmai ar pilietiniai neramumai, ataka prieš uhealth naudojamas el. sistemas, įskaitant tas, kurias valdo uhealth paslaugų teikėjai, ir pan.). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau, kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys gali nutraukti Sutartį.

11. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

​11.1. Visi pranešimai, prašymai, kiti dokumentai, susiję su Taisyklėmis, Naudotojui siunčiami į jo Programėlės Paskyrą ir (ar) Programėlėje pateiktu el. pašto adresu. Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, patvirtinant registraciją į konsultaciją, Naudotojui Paskyroje nurodytu telefonu numeriu gali būti siunčiamos trumposios žinutės (SMS).

11.2. Naudotojas privalo nedelsiant informuoti uhealth apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą, patikslindamas duomenis Programėlėje. Pranešimų išsiuntimas naudojant paskutinį uhealth žinomą adresą laikomas tinkamu informavimu.

11.3. Naudotojas pranešimus uhealth privalo siųsti kontaktiniu el. paštu pagalba@uhealth.lt.

11.4. Visa informacija, kurią uhealth pateikia Programėlėje, taip pat individualiai el. paštu Naudotojui pateikta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, laikoma pateikta Naudotojui raštu.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Taisyklėms ir Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. uhealth gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo, tačiau užtikrinant, kad uhealth perleidus savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims, Naudotojo padėtis nepablogės bei teisių ir pareigų apimtis nepakis.

12.3. Visi tarp Šalių kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

12.4. Naudotojas, kuris laikomas vartotoju, gali spręsti su uhealth iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia, toks Naudotojas raštu turi kreiptis į uhealth el. paštu pagalba@uhealth.lt. Per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo uhealth neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, jis prašymą ir (ar) skundą dėl uhealth veiksmų ar neveikimo gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, Lietuva, telefonu 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, elektroniniu paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu ec.europa.eu/odr/.

Sveikata - jūsų rankose

Rinkitės, kad jumis pasirūpintų labiau.